به وب سايت شخصی فريد اسماعيلی خوش آمديد

   (وب سايت شرکت راه و ساختمانی مقياس زنجان)

   (وب سايت علوم مختلف نقشه برداری)

>> صفحه اصلی

 

 

تجربه من در اين چند سال نشان داد که در دنیای مجازی و اینترنت افراد و مجموعه ای که وب سایت به روز و فعال نداشته باشد عملاً وجود ندارد!    دکتر رامین کيامهر


وب سايت شخصی فريد اسماعيلی - تاريخ آخرين بروز رسانی - 18/10/85 - وضوح تصوير نرمال برای مشاهده صفحات اين وب سايت 800*600 - مطالب و مقالات اين وب سايت به طور ميانگين هر 2 ماه يک بار به روز رسانی می گردند 

شركتهاي مهندسين مشاور نقشه برداري

انواع شرکتها

تهيه نقشه هاي توپوگرافي منطقه اي، شهري و مسير ها، پياده كردن مسير راهها و تهيه پروفيل طولي و عرضي، نقشه برداري خطوط لوله و خطوط انتقال نيرو، پياده كردن نقشه هاي شهري، تجميع و افراز زمين ، تهيه نقشه هاي ثبتي، نقشه برداري تونل و معدن و ترسيم نقشه هاي ذكر شده

تبديل عكس هاي هوايي به نقشه هاي خطي عكسي تعيين و اندازه گيري نقاط كنترل زميني عكسي، انجام مثلث بندي هوايي (شامل: تهيه ، قرائت و محاسبات بصورت نوار و بلوك)، ترسيم انواع نقشه  بطريقه مركبي و اسكراپيك، بعلاوه كليه شرح خدمات مشروح در نقشه برداري زميني

كليه خدمات مذكور براي نقشه برداري زميني بعلاوه، عمق يابي، تهيه پروفيل و نقشه هاي هيدروگرافي از كف دريا و رودخانه هاي عميق، تعيين موقعيت سكوهاي حفاري و چاه ها، نمونه برداري از كف دريا و رودخانه ها، اندازه گيري و مطالعات مرتبط با تغييرات جزر و مد، موج، حركت آب و محاسبات و تهيه جداول مربوطه

كليه شرح خدمات مربوط به گرايش هاي زميني، فتوگرامتري و هيدروگرافي

نشاني شركتها

 

  شركتهاي مهندسين مشاور نقشه برداري-نقشه برداري زميني

ظرفيت خالي

تعداد كار مجاز

درجه

نام شركت

رتبه

رشته

 

5

1

آبزي گستر

رتبه 1

حداقل حق الزحمه: 0

 

 

 

حداكثر حق الزحمه: 170

 

نقشه برداري زميني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نقشه برداري زميني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نقشه برداري زميني

 

4

2

آذرخيزتبريز

 

5

1

افرازپيمايش

 

4

2

اوج نگار

 

5

1

ايران كارتوگرافي

 

4

2

ايراناب

 

5

1

برداشت

 

5

1

پارآب فارس

 

5

1

پارس پياب

 

5

1

پي آب نوين

 

5

1

خاك وسنگ

 

4

2

دزآب

 

5

1

دزنقش راه

 

4

2

دوركاو

 

4

2

راهوارشاهرود

 

5

1

رايان ترسيم دقيق

 

4

2

رقوم نگاران

 

5

1

زمين نقشه

 

4

2

ژئويي

 

4

2

ژيزمان

 

5

1

سازآب پردازان

 

5

1

سفيدرودگيلان

 

10

1

شركت سهامي خدمات مهندسي برق مشانير

 

4

2

صدر پيماب

 

4

2

طرح پيمايش

 

5

1

طرح وتحقيقات آب و فاضلاب اصفهان

 

3

2

طرح ونقشه

 

5

1

گاماسياب

 

5

1

مسيروپيمايش

 

3

2

مهاب قدس

 

4

2

مهاب يزد

 

4

2

مهندسي آماج ايران

 

4

2

نقش  آرا

 

4

2

نقش آوران طوس 

 

4

2

نقش آوران ماد 

 

4

2

نقشه گستر پويا 

 

4

3

آذرپيمايش

رتبه2

حداقل حق الزحمه: 90

 

 

 

حداكثر حق الزحمه: 500

 

4

3

آذرمختصات

 

6

1

ارس نقشه

 

3

3

اطلس تهران

 

4

3

افرازپيمايش

 

4

3

اوج نگار

 

5

2

ايران مختصات

 

6

1

ايران نقشه

 

5

2

پارس فلات

 

4

3

ترازسنج

 

4

3

تهران پاليز

 

3

3

تهران راستا

 

5

2

جمع نما

 

4

3

دوركاو

 

4

3

زاويه ياب

 

4

3

زنيط

 

5

2

دورياب

 

شركتهاي مهندسين مشاور نقشه برداري-نقشه برداري زميني و فتوگرامتري

ظرفيت خالي

تعداد كار مجاز

درجه

نام شركت

رتبه

رشته

 

5

1

ايران توپوگرافي

رتبه 1

حداقل حق الزحمه: 0

 

 

 

حداكثر حق الزحمه:340

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نقشه برداري زميني و فتوگرامتري

 

5

1

ايران فتوگرامتريست

 

5

1

ايران نقشينه

 

5

1

پويانقش اميد

 

5

1

پيمايش ايران

 

4

2

رايان تبديل نوين

 

3

2

رصدايران

 

5

1

سامان نقشه آريا

 

5

1

شركت خدمات مهندسي جهاد

 

5

1

كارتك

 

5

1

نشانه هاي عمران توسعه

 

4

2

نقش آرا

 

5

1

نقش ترسيم ميلاد

 

4

2

نقشه برداري دورسنج

 

2

3

آبنگار

رتبه 2

حداقل حق الزحمه: 160

حداكثر حق الزحمه:680

 

4

3

ارس نقشه

 

5

2

اطلس تهران

 

4

3

پويانقش اميد

 

6

1

رايان نقشه

 

4

3

شركت خدمات مهندسي جهاد

 

4

3

طرح ونقشه

 

6

1

نقش ترسيم ميلاد

 

5

2

ايران فتوگرامتريست

رتبه 3

حداقل حق الزحمه: 370

حداكثر حق الزحمه:1260

 

6

1

پيمايش ايران

 

4

3

فرازمين

 

4

3

كارتك

 

6

1

نقش ترسيم ميلاد

 

شركتهاي مهندسين مشاور نقشه برداري-نقشه برداري زميني و هيدروگرافي

ظرفيت خالي

تعداد كار مجاز

درجه

نام شركت

رتبه

رشته

 

5

1

درياترسيم

رتبه 1

حداقل حق الزحمه: 0

حداكثر حق الزحمه:340

 

 

 

 

نقشه برداري زميني وهيدروگرافي

 

5

1

ساحل نقشه گستر

 

4

1

مركز تحقيقات آب

 

5

1

نقش ترسيم ميلاد

 

4

3

درياترسيم

رتبه 2

حداقل حق الزحمه: 160

حداكثر حق الزحمه:680

 

4

3

دريا نقشه

 

4

3

نقش آرا

 

4

3

مهندسي منابع آب وخاك

 

4

3

نقشه برداري دورسنج

 

4

3

آبنگار

رتبه 3

حداقل حق الزحمه: 430

حداكثر حق الزحمه:1260

 

6

1

نقش ترسيم ميلاد

 
شركتهاي مهندسين مشاور نقشه برداري-نقشه برداري زميني ، فتوگرامتري و هيدروگرافي

ظرفيت خالي

تعداد كار مجاز

درجه

نام شركت

رتبه

رشته

 

6

1

برداشت

رتبه 1

حداقل حق الزحمه: 0

حداكثر حق الزحمه:430

 

 

 

 

 

 

نقشه برداري زميني و فتوگرامتري و هيدروگرافي

 

5

2

دستورنوين

 

5

2

رصدايران

 

6

1

مهاب قدس

 

5

1

دستورنوين

 

رتبه 2

حداقل حق الزحمه: 270

حداكثر حق الزحمه:850

 

3

2

سازه پردازي ايران

 

3

2

مهاب قدس

 

4

3

برداشت

رتبه 3

حداقل حق الزحمه: 500

حداكثر حق الزحمه:1690

 

5

2

سازه پردازي ايران

 

6

1

مهاب قدس

 

 

 
نشاني شركتها

آدرس

مدير عامل

تلفن، دورنگار

رتبه

رشته

نام شركت

 

تهران،خ گاندي،ك4،پ1/2،ط اول،ك پ15177

محمدطاهر رحيمي

2263855

1

 نقشه برداري زميني

  آبزي گستر

1

تهران،خ آزادي،خ خوش شمالي،ك زارعي راستگو،پ35،ك پ14578

عزت اله فلكشاهي

6932571

6939498

2

نقشه برداري زميني و فتوگرامتري

آب نگار

2

تهران،خ آزادي،خ خوش شمالي،ك زارعي راستگو،پ35،ك پ14578

عزت اله فلكشاهي

6932571

6939498

2

نقشه برداري زميني و هيدروگرافي

آب نگار

3

تبريز،خ علامه طباطبايي(چاي كنار)،ايستگاه تپلي باغ،پ389

فيروزلك

360808

2

نقشه برداري زميني

آذرمختصات

4

تبريز،شهرك پرواز،اول جاده باسمنج،پ79،ص پ5167778974

محمدعظيمي

3816605

3812045

2

نقشه برداري زميني

آذرپيمايش

5

تهران،خ سپهبد قره ني،خ شهيدشاداب،پ8،ط 1،ك پ15837

مرتضي كلانتري طالقاني

8824829

8826234

2

نقشه برداري زميني

ارس نقشه

6

تهران،خ سپهبد قره ني،خ شهيدشاداب،پ8،ط 1،ك پ15837

مرتضي كلانتري طالقاني

8824829

8826234

2

نقشه برداري زميني و فتوگرامتري

ارس نقشه

7

اهواز،كوي گلستان،خ خرداد،بين دي و آذر،پ341

عليرحيم رحيم پور

3341220

1

نقشه براري زميني

افرازپيمايش

8

تهران،خ كريمخان زند،خ خردمندشمالي،كوي دي،پ9،ط 4غربي،ك پ19199

فردين شاهين فر

8307138

8834708

1

نقشه برداري زميني

اوج نگار

9

تهران،خ دكترشريعتي،دوراهي قلهك،ك ژيلا=پ12،ك پ19496

ابوالقاسم توتونچي

264337

2005023

1

نقشه برداري زميني

ايراناب

10

تهران،خ وليعصر،بالاترازخ شهيدمطهري،جنب دراك استور بزرگ شهر،پ959

نصرت اله حاجي باشي

8726589

8726586

1

نقشه برداري زميني و فتوگرامتري

ايران توپوگرافي

11

تهران،خ فلسطين جنوبي،روبروي بيمارستان مدائن،ك محتشم،پ30،ك پ13158

جعفر پويان

6400225

6406510

3

نقشه برداري زميني و فتوگرامتري

ايران فتوگرامتريست

12

تهران،شهرك قدس،فاز4،خ فلامك،پ171،ك پ14677

معصومه فرخي

8093136

8094776

1

نقشه برداري زميني

ايران كارتوگرافي

13

تهران،خ دكترشريعتي،دوراهي قلهك،ك ژيلا=پ12،ك پ19496

 

264337

2005023

1

نقشه برداري زميني

ايراناب

14

تهران،خ شريعتي،سه راه طالقاني،خ آمل،بن بست دكتر قوامي،پ112،ك پ 16118

فيروز حسن زاده

761973

7508984

2

نقشه برداري زميني

ايران مختصات

15

تهران،كوي نصر،انتهاي خ 21،خ شهيددرگاهي،پ42،ط2

احمد دهقانيان

8273358

2

نقشه برداري زميني

ايران نقشه

16

تهران،فلكه دوم صادقيه،بلوار اصفهاني،خ وحدتي،ك دانش،پ12،ك پ14618

احمد اميني

8219876

8222566

1

نقشه برداري زميني و فتوگرامتري

ايران نقشينه

17

تهران،خ دكترشريعتي،روبروي سينماآرام،ك انوار،پ544،ك پ 15649

يونس قره باغي

7502426

7507518

1

نقشه برداري زميني

برداشت    

18

شيراز،بلوارشهيدچمران،نبش ك گلها،پ13

فيض اله بني پور

6279857

6279859

1

نقشه برداري زميني

پارآب فارس

19

تهران،خ شهيدبهشتي،خ انديشه 6غربي،پ44،ط2

مسعودسعيدي

8402218

8428784

1

نقشه برداري زميني

پارس پياب

20

تهران،بزرگراه رسالت،بعداز چ مجيديه،جنب رستوران برگ سبز،پ215

محسن صادقي

865583

2507034

1

نقشه برداري زميني

پارس فلات

21

تهران،انتهاي خ جمالزاده شمالي،ك نادر،پ14،ط2

بهرام قناديان

6435568

927847

1

نقشه برداري زميني

پي آب نوين

22

تهران،شهرك ژاندارمري،بلوارمرزداران،چ سرسبز،خ پرستو،پ 1239

حسين بيك محمدنژاد

4223963

4237035

1

نقشه برداري زميني و فتوگرامتري

پويا نقش اميد

23

تهران،خ شهيدلبافي نژاد،بين ابوريحان و دانشگاه،پ116،ك پ13156

منوچهر وزيري

6400596

6417338

1

نقشه برداري زميني و فتوگرامتري

پيمايش ايران

24

تهران،فلكه دوم صادقيه،ابتداي بلوار فردوس،پ28،ط1،ك پ 14817

جواد شيرپور

4062994

4062988

2

نقشه برداري زميني

ترازسنج

25

تهران،بلوار كشاورز،تقاطع كارگر،خ پيام آوران،ك هندسي،پ25،ك پ14188

مجيدحسن زاده

6923372

6924067

2

نقشه برداري زميني

تهران باليز

26

تهران،خ آزادي،بعدازميدان آزادي،خ مسعود آزمون نيا،پ63،ط اول شمالي

پرويز سپاه منصور

4656532

2

نقشه برداري زميني

تهران راستا

27

تهران،نارمك،گلبرك غربي،نرسيده به هفت حوض،پ162ر1ش5

عليرضا هدايتي

700911

7905709

2

نقشه برداري زميني

جمع نما

28

تهران،خ كارگرجنوبي،خ لشكر،خ كمالي،خ غفاري،پ262،صپ483و13185

عبدالرحيم صالحي دزفولي

541916

545641

1

نقشه برداري زميني

خاك و سنگ

29

تهران،خ اشرفي اصفهاني،نرسيده به پل همت،خ پارك،پ43

عبدالحسين معزي نجف آبادي

8213441

1

نقشه برداري زميني و هيدروگرافي

دريا ترسيم

30

تهران،خ وليعصر،بالاتراززرتشت،ك جاويد،پ4

خليل برزگرجليلي مقام

8895965

8904923

2

نقشه براري زميني و هيدروگرافي

دريا نقشه

31

اهواز،جاده گلستان،نبش خ فروردين،ك پ 61335

مجيدلياقت چوباقري

348030

348033

1

نقشه برداري زميني

دزآب

32

تهران، خ فلسطين شمالي،پايين تراز تقاطع زرتشت،ك8،پ1،ط4

نينوس ايوززاده

2079429

8956695

1

نقشه برداري زميني

دزنقش راه

33

تهران،خ سميه،نبش ك مژدهي،پ25،ك پ15817

محمدباقرآل رسول

8828944

8826624

1

زميني وفتوگرامتري و هيدروگرافي

دستور نوين

34

تهران،خ دكتر فاطمي،خ2،ك هومان،پ33،ك پ 14157

اميرحسين بهاران

658281

1

نقشه برداري زميني

دوركاو

35

تهران،خ دكترشريعتي،خ خواجه عبداله انصاري،خ8،پ22،ط1،ش3،ك پ16616

اسداله سوري

862532

865144

1

نقشه برداري زميني

درياب

36

شاهرود،خ22بهمن،روبروي بانك ملي

سعيددزيانيان

25385

28855

1

نقشه برداري زميني

راهوار شاهرود

37

تهران،جنت آباد،بالاتراز بزرگراه شهيدهمت،نبش12متري اول،پ3،ط اول

ميرحميدحميدي عدلي

4419503

1

نقشه برداري زميني و فتوگرامتري

رايان تبديل نوين

38

تهران،خ پيروزي،بلوار ابوذر،نبش كوچه 5شرقي،پ2،ك پ 17666

نورالدين صدرايي نجفي

3165658

3165919

1

نقشه برداري زميني و فتوگرامتري

رايان نقشه

39

تهران،خ فاطمي،خ باباطاهر،پ43

طيوان زادوريان

8005475

8005476

1

نقشه برداري زميني و فتوگرامتري

رصد ايران

40

تهران،خ سي متري امامت،جنب پمپ بنزين،نبش ك طاهري،پ369،ط3

سيدرضاصالحي اسكويي

7412226

1

نقشه برداري زميني

رقوم نگاران

41

تهران،خ سهروردي شمالي،نرسيده به سه راه خرمشهر،ك شريف،پ2

فريدون خندان

8739460

8767885

2

نقشه برداري زميني

زاويه ياب

42

تهران،بزرگراه كردستان،بالاترازخ صدرا،نبش خ زاينده رود،پ1/1ط4

محمدعلي پورنوربخش

637405

8880974

1

نقشه برداري زميني

زمين نقشه

43

تهران،خ آيت اله طالقاني،چ سپهبدقره ني،پ96،ط3،ك پ15999

سيدرضابراركي

8807208

8827350

2

نقشه برداري زميني

زنيط

44

سنندج،خ امام خميني(ره)،روبروي شركت بيمه البرز،پ363،ط3

برهان الدين نقش بندي

2228503

1

نقشه برداري زميني

ژئو.پي

45

تهران،خ آزادي،نرسيده به آزادي0خ شهيددهقان،ك سبزه زار،پ16،ك پ13416

احمدبزرگي راد

6000530

1

نقشه برداري زميني

ژيزمان

46

تهران،جنت آباد،بعداز20متري گلستان نبش 12متري1،پ3،ص پ1475665784

محمدخليقي

4419503

1

نقشه برداري زميني و هيدروگرافي

ساحل نقشه گستر

47

اهواز،اتوبان گلستان،قبل از كارگر،نبش خ ناهيد،ص پ 61335،157

علي خواجه احمدعطاري

341937

1

نقشه برداري زميني

سازآب پردازان

48

تهران،خ اشرفي اصفهاني،بالاترازمرزداران،پ101،واحد106

محمدعلي زراعتي

4222766

1

نقشه برداري زميني و فتوگرامتري

سامان نقشه آريا

49

رشت،كمربندي شهيد بهشتي،چهارراه بيمارستان دكترحشمت،كوي 15خردادنبش خ ششم

بهمن پيروز

6606073

1

نقشه برداري زميني

سفيدرود گيلان

50

تهران،خ دكتر فاطمي،خ كاج،م گلها،خ مرداد،پ1،ك پ14138

مصطفي سيدنوزادي

8023268

8005792

2

نقشه برداري زميني

سيگنال

51

تهران،خ كارگرشمالي،روبروي ضلع شمالي بيمارستان شريعتي، ك مجد،پ6

سيدحسن نوربخش

8028086

8028078

1

نقشه برداري زميني و فتوگرامتري

خدمات مهندسي جهاد

52

تهران،م ونك،خ شهيد خدامي،روبروي هتل هما،ك پ19944

محمود مقدم

8776682

8776684

1

نقشه برداري زميني

مهندسي برق مشانير

53

شيراز،خ ولي عصر، نبش كوچه 20،پ49 ط1

محمدجوادكاظمي

6273498

1

نقشه برداري  زميني

صدر پيماب

54

تهران،بزرگراه جلال آل احمد،بين پل گيشاو شهرآرا،پ26،ك پ 14458

ساسان ارمغان

8250168

8276613

1

نقشه برداري زميني

طرح پيمايش

55

اصفهان، خ 22بهمن،ضلع شمالي پارك اداري غدير،ك پ81587

محمدعلي كاظمي

673375

674470

1

نقشه برداري زميني

طرح وتحقيقات آب و فاضلاب اصفهان

56

تهران، م فاطمي، اول بزرگراه شهيدگمنام،خ جهان مهر پ 18،ك پ 14316

ميرحبيب حسيني بافي

886330

8852433

1

نقشه برداري زميني

طرح و نقشه

57

مشهد،بلوار سجاد،خ پيام،نبش پيام4،پ14،كپ91886

سعيد ني ريزي

785056

78868

2

نقشه برداري زميني

طوس آب

58

تهران،م دوم آرياشهر،بلواركاشاني،بعدازبلوار فردوسي،پ78

سيامك رزمي نيا

6072250

2

نقشه برداري زميني

طول ياب

59

تهران،خ شريعتي،پايين تراز شيراز،ك نيرو،پ1/7،ط3،ش7ص پ1613959711

عليرضابهرامي بيدون

7531652

2

نقشه برداري زميني

فرازمين

60

تهران،م فردوسي،خ فرصت،ك بهبهان،پ16،ك پ15819

حسين پويان

8830123

1

نقشه برداري زميني و فتوگرامتري

كارتك

61

تهران،خ فلسطين شمالي،پايين تراززرتشت،پ131،ط2ش4

رئوف پرتوي

8909548

2

نقشه برداري زميني

مبنا سنج

62

تهران،خ دماوند،سه راه ايران،خ حكيميه،سازمان آب،روبروي تصفيه خانه شماره3

عليرضا دائمي

7310473

7310482

1

نقشه برداري زميني و هيدرورگرافي

مركزتحقيقات آب

63

زنجان،خ شهدا،نرسيده به ميدان ارك،پ199

احمدموسوي

33609

1

نقشه برداري زميني

مسيروپيمايش

64

تهران،خ ميرداماد،خ نفت،انتهاي ك12،ك پ19187،ص پ1791،15815

عزيزاله بابايي

2221071

2221079

1

زميني و فتوگرامتري و هيدروگرافي

مهاب قدس

65

تهران،سيدخندان،اول خ سهروردي شمالي،ك شهيدحسني،پ22/1ط2

علي اكب عسگريان

8742106

 

نقشه برداري زميني

آماج ايران

66

تهران،بلوارمرزداران،بلوار لاله،لاله6،پ6

غلامرضا اشرف سمناني

8224865

1

نقشه برداري زميني و فتوگرامتري

نشانه هاي توسعه و عمران

67

تهران،خ حافظ شمالي،خ رودسر،پ29،همكف ك پ15936

عباس سياح زاده

6400583

1

نقشه برداري زميني و فتوگرامتري

نقش آرا

68

كرمانشاه،خ كارگر،ده متري بازارشهرستاني،ساختمان معتضدي،پ14،ط2

تورج نجفيان

8239841

8246477

1

نقشه برداري زميني

نقش آوران ماد

69

تهران،ضلع شمالي فروشگاه قدس مركزي،ك پزشكپور،پ11،ط1

حجت عاشوري

8802153

8901982

1

نقشه برداري زميني و فتوگرامتري

نقش ترسيم ميلاد

70

تهران،خ سهروردي شمالي،تقاطع خ استادمطهري،خ باغ،پ35

سيدكاظم سيدعليخاني

8743005

8757510

1

نقشه برداري زميني و فتوگرامتري

نقشه برداري دورسنج

71

تهران،خ جمالزاده شمالي  ،پ174،ش9تقاطع نصرت ،

محمود شاكري

6426986

1

نقشه برداري زميني

نقشه برداري رايان ترسيم دقيق

72

اصفهان،خ آب 250،ك شهيدعباس خوش جهان،پ81649

محمود تاثري

610884

1

نقشه برداري زميني

نقشيه گسترپويا

73

اصفهان،خ شيخ بهايي،چ ارديبهشت،ساختمان جمالي،ط2،ك پ81349

مرتضي صفوي

238501

2

نقشه برداري زميني

نقشه نگار

74

كرمان،بلوار جمهوري اسلامي،خ امام جمعه،كوچه شماره2،آخرين درب،سمت راست

 

محمدرضا فهيمي

44599و54740

2

نقشه برداري زميني

هليل آب

75

 

 

تماس با ما:  info@ncc.org.ir

All Rights Reserved Copyright 2001-2007 FARID ESMAEILI
طراحي، اجرا و پشتيباني
فريد اسماعيلي