.

سولات درس جی آی اس 1(GIS-1)- دکتردلاور(DR.Delavar)–نیم سال اول تحصیلی 89-88

1-      المان های یک سیستم جی ای اس(GIS) را توضیح دهید.

2-      مدل EER  نسبت به ER   چه قابلیت های اضافی دارد.

3-      ساختارهای توپولوژی DLG,FDS, TIGER راتوضیح دهید.

4-      شاخص گذاری ها به روش peanu-Hilbert  و Morton را توضیح دهید و مقایسه کنید.

5-      باروش تحلیلی نشان دهیدآیا خانه های 031 , 021 در سیستم QuadTree درکنار یکدیگرقراردهیدیا نه؟

6-      الف)مدلی که از خطای طبقه بندی داده های سلولی براساس دقت توصیفی هر لایه ارائه شده رادر حالتی که بین لایه ها اپراتورAND باشد را بنویسید. احتمال حداقل و حداکثررامحاسبه کنید.

ب)در صورتی که سه لایه اطلاعاتی 16*16 داشته باشیم و در هر لایه 4 پیکسل به اشتباه کلاسه بندی شده باشدمطلوبست احتمال دقت ترکیبی داده های که به درستی کلاسه بندی شده اند.

7-      مدل سایه روشن که از تئوری مدل cos لامبرت تبعیت می کند را به همراه فرمول بنویسید.