به وب سايت شخصی فريد اسماعيلی خوش آمديد

  

   (وب سايت علوم مختلف نقشه برداری)

>>بازگشت به صفحه اصلی

 

 

 


وب سايت شخصی فريد اسماعيلی - وضوح تصوير نرمال برای مشاهده صفحات اين وب سايت 800*600 - مطالب و مقالات اين وب سايت به طور ميانگين هر 2 ماه يک بار به روز رسانی می گردند


 

 

 

جدول شماره 3- كد رشته‌‌هاي تحصيلي دوره‌هاي روزانه ، پيام نور و غيرانتفاعي كارشناسي ارشد ناپيوسته گروه فني و مهندسي
سال 85
ملاحظات ظرفيت پذيرش دانشگاه محل تحصيل كد محل تحصيل رقم كنترل
نيمسال دوم نيمسال اول
1263 - مهندسي عمران -نقشه برداري -فتوگرامتري
  - 5 دانشگاه تهران 3244 3
  - 3 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي 3245 4
1263 - مهندسي عمران -نقشه برداري -ژئودزي
  - 3 دانشگاه تهران 3246 5
گرايش هيدروگرافي - 3 دانشگاه تهران 3247 6
  - 4 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي 3248 7
1263 - مهندسي عمران -سنجش ازدور
  - 5 دانشگاه تهران 3249 1
  - 3 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي 3250 2
1263 - مهندسي عمران -سيستمهاي اطلاعات جغرافيايي (gis>)
  - 5 دانشگاه تهران 3251 3
  - 6 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي 3252 4
جدول شماره 9- كد رشته هاي تحصيلي دوره شبانه كارشناسي ارشد ناپيوسته گروه فني و مهندسي
سال 85
ملاحظات ظرفيت پذيرش دانشگاه محل تحصيل كد محل تحصيل رقم كنترل
نيمسال دوم نيمسال اول
1263 - مهندسي عمران -نقشه برداري -فتوگرامتري
  - 3 دانشگاه تهران 8168 6
  - 2 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي 8169 7
1263 - مهندسي عمران -نقشه برداري -ژئودزي
  - 1 دانشگاه تهران 8170 1
گرايش هيدروگرافي - 1 دانشگاه تهران 8171 2
  - 4 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي 8172 3
1263 - مهندسي عمران -سنجش ازدور
  - 3 دانشگاه تهران 8173 4
  - 2 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي 8174 5
1263 - مهندسي عمران -سيستمهاي اطلاعات جغرافيايي (GIS)
  - 3 دانشگاه تهران 8175 6
  - 5 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي 8176 7

 

 

All Rights Reserved Copyright 2001-2007 FARID ESMAEILI
طراحي، اجرا و پشتيباني
فريد اسماعيلي