به وب سايت شخصی فريد اسماعيلی خوش آمديد

   (وب سايت شرکت راه و ساختمانی مقياس زنجان)

   (وب سايت علوم مختلف نقشه برداری)

>> صفحه اصلی

 

 

تجربه من در اين چند سال نشان داد که در دنیای مجازی و اینترنت افراد و مجموعه ای که وب سایت به روز و فعال نداشته باشد عملاً وجود ندارد!    دکتر رامین کيامهر


وب سايت شخصی فريد اسماعيلی - تاريخ آخرين بروز رسانی - 18/10/85 - وضوح تصوير نرمال برای مشاهده صفحات اين وب سايت 800*600 - مطالب و مقالات اين وب سايت به طور ميانگين هر 2 ماه يک بار به روز رسانی می گردند


برنامه به زبان برنامه نويسی مطلب برای تبديل طول و عرض ژئودتيک به مختصات X , Y در سيستم تصوير UTM

(نوشته شده توسط فريد اسماعيلی)

درس عمليات ژئودزی 2

استاد : جناب آقای مهندس پرويز عليمردانی

 

%-------------------Tbdile(fi,landa) be (x,y)UTM-----------------------%
clc
clear all
format long g;
%horizontal geodetic datum is WGS84%
%-----------------------MAGHADIR SABET-----------------------%
a=6378370;
f=1/298.257;
b=a*(1-f);
e2=sqrt(((a)^2-(b)^2)/(b)^2);
e=(1-(b^2/a^2))^(1/2);
%-----------------------Vared kardane Fi va Landa-----------------------%

fi1=input('Meghdare fi ra vared konid:');
lan1=input('Meghdare landa ra vared konid:');

%-----------------------------------------------
if landa>0
for i=1:30
if lan1-(6*i-6)<=3
lan0=6*i-6
end
end
else
for i=1:30
if (6*i-6)-lan1<=3
lan0=6*i-6
end
end
end
pause;
fi0=0;

lon0=-75;
k0=.9996;
%-----------------------------------------------
lon=lon0-lon1;
lon=lon*pi/180;
fi=fi1-fi0;
fi=fi*pi/180;
N=a/(1-e^2*sin(fi)^2)^(1/2);
%p:ETA
p=sqrt(e2^2*cos(fi)^2);
t=tan(fi);
%approximate the integral of function
%-----------------------------------------------
d=linspace(0,fi,1000);
for i=1:1000
M(i)=a*(1-e^2)/(1-(e^2*sin(d(i))^2))^(3/2);
end
s=cumtrapz(d,M);
sfi=k0*s(end)
%-----------------------------------------------
x=500000+k0*N*(lon*cos(fi)+(lon^3*cos(fi)^3/6)*(1-t^2+p^2)+(lon^5*cos(fi)^5/120)*(5-18*t^2+t^4+14*p^2-58*t^2*p^2+13*p^2+4*p^6-64*p^4*t^2-24*p^4*t^2)+(lon^7*cos(fi)^7/5040)*(61-479*t^2+179*t^4-t^6))
y=N*(sfi/N+lon^2/2*sin(fi)*cos(fi)+lon^4/24*sin(fi)*cos(fi)^3*(5-t^2+9*p^2+4*p^2)+lon^6/720*sin(fi)*cos(fi)^5*(61-58*t^2+t^4+270*p^2-330*t^2*p^2+445*p^4+324*p^6-680*p^4*t^2+88*p^8-600*p^6*t^2-192*p^8*t^2)+lon^8/40320*sin(fi)*cos(fi)^7*(1385-311*t^2+543*t^4-t^6));
if P/P==1
y=y+10000000
else
y=y
end
 

All Rights Reserved Copyright 2001-2007 FARID ESMAEILI
طراحي، اجرا و پشتيباني
فريد اسماعيلي