وب سايت شخصی فريد اسماعيلی www.farides.ir

   (وب سايت شرکت راه و ساختمانی مقياس زنجان)

   (وب سايت علوم مختلف نقشه برداری)

>> صفحه اصلی

 

 

 


وب سايت شخصی فريد اسماعيلی - تاريخ آخرين بروز رسانی - 18/10/85 - وضوح تصوير نرمال برای مشاهده صفحات اين وب سايت 800*600 - مطالب و مقالات اين وب سايت به طور ميانگين هر 2 ماه يک بار به روز رسانی می گردند


آدرس دانشگاه ها و سازمان های تخصصی داخلی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوري
 

پژوهشكده آمار
 

پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمي ايران
 

پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله
 

دانشگاه آب و برق شهيد عباس پور
 

دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب
 

دانشگاه اصفهان
 

دانشگاه امام حسين
 

دانشگاه امير کبير
 

دانشگاه تبريز
 

دانشگاه تربيت مدرس
 

دانشگاه تربيت معلم تهران
 

دانشگاه تهران
 

دانشگاه زنجان
 

دانشگاه سمنان
 

دانشگاه شهيد باهنر کرمان
 

دانشگاه شهيد بهشتي
 

دانشگاه شهيد چمران اهواز
 

دانشگاه شيراز
 

دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي
 

دانشگاه صنعتي شريف
 

دانشگاه علم و صنعت ايران
 

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي گرگان
 

شبکه علمي کشور
 

مرکز تحقيقات سياست علمي کشور
 

مرکز تحقيقات مخابرات ايران
 

مرکز ملي اقيانوس شناسي
 

موسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي
 

موسسه تحقيقات هوا فضا

پايگاه ملي داده هاي علوم زمين
 
سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح
 
سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني کشور
 
سازمان فضايي ايران
 
سازمان نقشه برداری کشور
 
سازمان هواشناسی کشور
 
مرکز اطلاعات جغرافيايي شهر تهران
 
شوراري عالي اطلاع رساني
 
شوراي عالي انفورماتيک کشور
 
فرهنگستان زبان و ادب پارسي
 
مرکز کنترل کيفيت هوای تهران
 
مرکز آمار ايران
 
سيستم های اطلاعات جغرافيايي شرکت ملي گاز ايران
 
سيستم اطلاعات جغرافيايي و سنجش از دور وزارت نيرو
 
مرکز اطلاعات جغرافيايي شهر شيراز
 
سيستم اطلاعات جغرافيايي توانير
 
سازمان آمار اطلاعات و خدمات کامپيوتری شهرداری اصفهان

 


دانشگاه آزاد اسلامی

  وب سایت اصلی دانشگاه آزاد   http://www.iau.ac.ir

 وب سایت اطلاع رسانی مركز آزمون دانشگاه آزاد    http://www.azmoon.org

 وب سایت اداره كل تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی   http://www.iausport.org

 وب سایت مركز فعالیتها و پژوهشهای قرآن و عترت دانشگاه آزاد اسلامی   http://www.tasnimnet.net

 وب سایت منطقه یك دانشگاه آزاد اسلامی   http://www.iauro.ac.ir


وب سایت دانشگاه آزاد واحد آباده   http://www.iauabadeh.ac.ir

وب سایت دانشگاه آزاد واحد آستارا   http://www.iau-astara.ac.ir

وب سایت دانشگاه آزاد واحد ابهر زنجان   http://www.iau-abhar.ac.ir

وب سایت دانشگاه آزاد واحد اراك http://www.iau-arak.ac.ir

وب سایت دانشگاه آزاد واحد ارسنجان   http://www.iaua.ac.ir

وب سایت دانشگاه آزاد واحد استهبان   http://www.iauestahban.ac.ir

وب سایت دانشگاه آزاد واحد اقلید   http://www.iaueghlid.ac.ir

وب سایت دانشگاه آزاد واحد بافت كرمان    http://www.iau-baft.ac.ir

وب سایت دانشگاه آزاد واحد بجنورد    http://www.bojnourdiau.ac.ir

وب سایت دانشگاه آزاد واحد بروجرد لرستان   http://www.broujerd.ac.ir

وب سایت دانشگاه آزاد واحد بناب   http://www.bonabiau.ac.ir

وب سایت دانشگاه آزاد واحد بندرعباس    http://www.iauba.ac.ir

وب سایت دانشگاه آزاد واحد بوشهر   http://www.iaubushehr.ac.ir

وب سایت دانشگاه آزاد واحد تبریز   http://www.iaut.ac.ir

وب سایت دانشگاه آزاد واحد تربیت حیدریه   http://www.torhiau.org

وب سایت دانشگاه آزاد واحد تهران - جنوب   http://www.azad.ac.ir

وب سایت دانشگاه آزاد واحد تهران - شمال   http://www.iaunt.ac.ir

وب سایت دانشگاه آزاد واحد تهران - علوم پزشكی    http://www.iautmu.ac.ir

وب سایت دانشگاه آزاد واحد تهران - علوم تحقیقات   http://www.ceers.org

وب سایت دانشگاه آزاد واحد تهران - مركز   http://www.iauctb.org

وب سایت دانشگاه آزاد واحد جهرم    http://www.iaujahrom.ac.ir

وب سایت دانشگاه آزاد واحد خمین    http://www.iaukhomein.ac.ir

وب سایت دانشگاه آزاد واحد خمینی شهر اصفهان   http://www.cohandej-un.net

وب سایت دانشگاه آزاد واحد خوراسگان   http://www.khuisf.ac.ir

وب سایت دانشگاه آزاد واحد خوی   http://www.iaukhoy.org

وب سایت دانشگاه آزاد واحد رودهن    http://www.iaur.ac.ir

وب سایت دانشگاه آزاد واحد زاهدان   http://www.iauzah.ac.ir

وب سایت دانشگاه آزاد واحد زرند    http://www.iau-zarand.ac.ir

وب سایت دانشگاه آزاد واحد زنجان   http://www.azu.ac.ir

وب سایت دانشگاه آزاد واحد ساوه   http://www.iau-saveh.ac.ir

وب سایت دانشگاه آزاد واحد سبزوار   http://www.iaus.ac.ir

وب سایت دانشگاه آزاد واحد سپیدان   http://www.iausepidan.ac.ir

وب سایت دانشگاه آزاد واحد سنندج    http://www.iausanandaj.ac.ir

وب سایت دانشگاه آزاد واحد شاهرود   http://www.iau-shahrood.ac.ir

وب سایت دانشگاه آزاد واحد شبستر   http://www.iaushab.ac.ir

وب سایت دانشگاه آزاد واحد شهررضا اصفهان   http://www.iaush.ac.ir

وب سایت دانشگاه آزاد واحد شهر ری    http://www.iausr.ac.ir

وب سایت دانشگاه آزاد واحد شهر مجلسی   http://www.iaumajlesi.ac.ir

وب سایت  دانشگاه آزاد واحد شیراز   http://www.iaushiraz.ac.ir

وب سایت دانشگاه آزاد واحد شیروان    http://www.iau-shirvan.ac.ir

وب سایت دانشگاه آزاد واحد علی آباد كتول   http://www.aliabadiau.ac.ir

وب سایت دانشگاه آزاد واحد فسا   http://www.iaufasa.ac.ir

وب سایت دانشگاه آزاد واحد فلاورجان   http://www.falavarjan.ac.ir

وب سایت دانشگاه آزاد واحد فیروزآباد    http://www.iauf.ac.ir

وب سایت دانشگاه آزاد واحد قزوین   http://www.qazviniau.ac.ir

وب سایت دانشگاه آزاد واحد قم   http://www.azad-qom.ac.ir

وب سایت دانشگاه آزاد واحد قوچان   http://www.iauq.ac.ir

وب سایت دانشگاه آزاد واحد كازرون   http://www.iaukazeroon.ac.ir

وب سایت دانشگاه آزاد واحد كرج   http://www.kiau.ac.ir

وب سایت دانشگاه آزاد واحد كرمان   http://www.iauk.ac.ir

وب سایت دانشگاه آزاد واحد گچساران    http://www.iaug.ac.ir

وب سایت دانشگاه آزاد واحد گرگان   http://www.gorganiau.org

وب سایت دانشگاه آزاد واحد گرمسار   http://www.iau-garmsar.ac.ir

وب سایت دانشگاه آزاد واحد لارستان   http://www.iaularestan.ac.ir

وب سایت دانشگاه آزاد واحد مباركه اصفهان   http://www.mau.ac.ir

وب سایت دانشگاه آزاد واحد مراغه    http://www.iau-maragheh.ac.ir

وب سایت دانشگاه آزاد واحد مرودشت   http://www.miau.ac.ir

وب سایت دانشگاه آزاد واحد مشهد   http://www.mashdiau.ac.ir

وب سایت دانشگاه آزاد واحد مهاباد    http://www.iau-mahabad.ac.ir

وب سایت دانشگاه آزاد واحد میانه   http://www.m-iau.ac.ir

وب سایت دانشگاه آزاد واحد میبد یزد  http://www.maybod.ac.ir

وب سایت دانشگاه آزاد واحد نائین   http://www.naeiniau.ac.ir

وب سایت دانشگاه آزاد واحد نجف آباد   http://www.iaun.ac.ir

وب سایت دانشگاه آزاد واحد نیشابور   http://www.nashabur.ws

وب سایت دانشگاه آزاد واحد ورامین   http://www.varaminuniversity.org

وب سایت دانشگاه آزاد واحد همدان   http://www.iauh.ac.ir

وب سایت دانشگاه آزاد واحد یاسوج   http://www.iauyasooj.ac.ir

وب سایت دانشگاه آزاد واحد یزد   http://www.yazdiau.ac.ir

 


وب سایت دانشگاه اراك    http://www.araku.ac.ir

وب سایت دانشگاه ارومیه    http://www.urmia.ac.ir

وب سایت دانشگاه اصفهان    http://www.ui.ac.ir

وب سایت دانشگاه الزهرا (س)   http://www.alzahra.ac.ir           http://www.azzahra.ac.ir

وب سایت دانشگاه امام حسین (ع)   http://www.ihu.ac.ir

وب سایت دانشگاه امام رضا (ع)       http://www.emamreza.ac.ir

وب سایت دانشگاه امام صادق (ع)   http://www.isu.ac.ir

وب سایت دانشگاه ایلام    http://www.ilam.ac.ir

 وب سایت دانشگاه بوعلی سینا همدان   http://www.basu.ac.ir

وب سایت دانشگاه بیرجند   http://www.birjand.ac.ir

وب سایت دانشگاه بین‌المللی امام خمینی قزوین    http://www.ikiu.ac.ir/

وب سایت دانشگاه بین المللی چابهار   http://www.iuc.ac.ir


دانشگاه پیام نور   

**** وب سایت دانشگاه پیام نور مركزی    http://www.pnu.ac.ir

وب سایت دانشگاه پیام نور اسفراین   http://www.pnues.ac.ir

وب سایت دانشگاه پیام نور بوشهر   http://www.pnu5b.ac.ir

وب سایت دانشگاه پیام نور جهرم   http://www.pnuj.ac.ir

وب سایت دانشگاه پیام نور سرخس   http://www.pnus.ac.ir

وب سایت دانشگاه پیام نور شیراز    http://www.spnu.ac.ir

وب سایت دانشگاه پیام نور قم   http://www.qum.pnu.ac.ir

وب سایت دانشگاه پیام نور نیشابور    http://www.neyshabur-pnu.ac.ir


وب سایت دانشگاه تبریز  http://www.tabrizu.ac.ir

وب سایت دانشگاه تربیت مدرس   http://www.modares.ac.ir

 وب سایت دانشگاه تربیت معلم آذربایجان   http://www.azaruniv.ac.ir

وب سایت دانشگاه تربیت معلم تهران   http://www.tmu.ac.ir

وب سایت دانشگاه تربیت معلم سبزوار    http://www.sttu.ac.ir

وب سایت دانشگاه تهران   http://www.ut.ac.ir

وب سایت دانشگاه تهران، دانشكده پزشكی، موسسه سرطان     http://www.cancer-institute.ac.ir

وب سایت دانشگاه جامع علمی كاربردی   http://www.itrws.ac.ir

وب سایت دانشگاه جامع علمی كاربردی خراسان   http://www.isatc.ac.ir

وب سایت دانشگاه جامع علمی كاربردی جهاد وب سایت دانشگاهی شیراز   http://www.shirazjju.ac.ir

وب سایت دانشگاه خلیج فارس بوشهر   http://www.persiangulfu.ac.ir

وب سایت دانشگاه رازی كرمانشاه    http://www.razi.ac.ir

وب سایت دانشگاه زابل    http://www.zabol.ac.ir

وب سایت دانشگاه زنجان    http://www.znu.ac.ir

وب سایت دانشگاه سمنان    http://www.semnan.ac.ir

وب سایت دانشگاه سیستان و بلوچستان   http://www.usb.ac.ir

وب سایت دانشگاه شاهد   http://www.msrt.gov.ir 

وب سایت دانشگاه شاهرود    http://www.shahrood.ac.ir

وب سایت دانشگاه شمال    http://www.shomal.ac.ir

وب سایت دانشگاه شهركرد   http://www.sku.ac.ir

وب سایت دانشگاه شهید باهنر كرمان   http://www.uk.ac.ir      http://www.sbuk.ac.ir

وب سایت دانشگاه شهید بهشتی   http://www.sbu.ac.ir

وب سایت دانشگاه شهید چمران اهواز    http://www.cua.ac.ir

وب سایت دانشگاه شهید چمران شعبه دزفول خوزستان   http://www.nbd.ac.ir

وب سایت دانشگاه شهید رجایی   http://www.srttu.ac.ir

وب سایت دانشگاه شیخ مفید قم   http://www.mofidu.ac.ir

وب سایت دانشگاه شیراز    http://www.shirazu.ac.ir

وب سایت دانشگاه صنعت نفت آبادان    http://www.put.ac.ir

وب سایت دانشگاه صنعتی اصفهان   http://www.iut.ac.ir

وب سایت دانشگاه صنعتی امیركبیر (پلی تكنیك)    http://www.aku.ac.ir      http://www.aut.ac.ir

وب سایت دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی   http://www.kntu.ac.ir

وب سایت دانشگاه صنعتی سهند تبریز    http://www.sut.ac.ir

وب سایت دانشگاه صنعتی شریف   http://www.sharif.ac.ir

وب سایت دانشگاه علامه طباطبایی ( ره )    http://www.atu.ac.ir

وب سایت دانشگاه علم وصنعت ایران   http://www.iust.ac.ir

وب سایت دانشگاه علم و صنعت ایران واحد اراك    http://www.iustarak.ac.ir

وب سایت دانشگاه علم و صنعت بهشهر    http://www.bust.ac.ir

وب سایت دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی    http://www.uswr.ac.ir

وب سایت دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی اصفهان   http://www.iuwrs.ac.ir

وب سایت دانشگاه علوم پایه دامغان سمنان   http://www.dubs.ac.ir

وب سایت دانشگاه علوم پزشكی اراك    http://www.arakmu.ac.ir

وب سایت دانشگاه علوم پزشكی اردبیل    http://www.arums.ac.ir

وب سایت دانشگاه علوم پزشكی ارومیه    http://www.umsu.ac.ir

وب سایت دانشگاه علوم پزشكی اصفهان    http://www.mui.ac.ir

وب سایت دانشگاه علوم پزشكی اهواز   ‏http://www.aums.ac.ir

 وب سایت دانشگاه علوم پزشكی ایران    http://www.ams.ac.ir          http://www.iums.ac.ir

وب سایت دانشگاه علوم پزشكی ایلام   http://www.medilam.ac.ir

وب سایت دانشگاه علوم پزشكی بابل    http://www.mubabol.ac.ir

وب سایت دانشگاه علوم پزشكی بقیه الله    http://www.bmsu.ac.ir

وب سایت دانشگاه علوم پزشكی بندرعباس   http://www.hums.ac.ir

وب سایت دانشگاه علوم پزشكی بوشهر   http://www.bpums.com

وب سایت دانشگاه علوم پزشكی بیرجند    http://www.bums.ac.ir

وب سایت دانشگاه علوم پزشكی تبریز     http://www.tbzmed.ac.ir

وب سایت دانشگاه علوم پزشكی تهران   http://www.tums.ac.ir

 وب سایت دانشگاه علوم پزشكی رفسنجان   http://www.rums.ac.ir

وب سایت دانشگاه علوم پزشكی  زاهدان   http://www.zdmu.ac.ir

وب سایت دانشگاه علوم پزشكی  زنجان   http://www.zums.ac.ir

وب سایت دانشگاه علوم پزشكی سبزوار خراسان   http://www.medsab.ac.ir

وب سایت دانشگاه علوم پزشكی سمنان    http://www.sem-ums.ac.ir

وب سایت دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی    http://www.sbmu.ac.ir

وب سایت دانشگاه علوم پزشكی شهید صدوقی یزد   http://www.ssu.ac.ir

وب سایت دانشگاه علوم پزشكی شیراز    http://www.sums.ac.ir

وب سایت دانشگاه علوم پزشكی قزوین   http://www.qums.ac.ir

وب سایت دانشگاه علوم پزشکی قم http://www.muq.ac.ir

وب سایت دانشگاه علوم پزشكی كاشان    http://www.kaums.ac.ir

وب سایت دانشگاه علوم پزشكی كردستان    http://www.muk.ac.ir

وب سایت دانشگاه علوم پزشكی كرمان    http://www.kmu.ac.ir

وب سایت دانشگاه علوم پزشكی كرمانشاه    http://www.kums.ac.ir

وب سایت دانشگاه علوم پزشكی گلستان   http://www.golestangums.ir

وب سایت دانشگاه علوم پزشكی گیلان    http://www.gums.ac.ir

وب سایت دانشگاه علوم پزشكی لرستان    http://www.lums.ac.ir

وب سایت دانشگاه علوم پزشكی مازندران   http://www.mmsu.ac.ir

وب سایت دانشگاه علوم پزشكی مشهد     http://www.mums.ac.ir

وب سایت دانشگاه علوم پزشكی هرمزگان    http://www.hums.ac.ir

وب سایت دانشگاه علوم پزشكی همدان    http://www.umsha.ac.ir

وب سایت دانشگاه علوم پزشكی یاسوج  http://www.yums.ac.ir

وب سایت دانشگاه علوم كشاورزی و منابع طبیعی گرگان    http://www.gau.ac.ir

وب سایت دانشگاه فردوسی مشهد   http://www.um.ac.ir

وب سایت دانشگاه قشم   http://www.qeshm.ac.ir

وب سایت دانشگاه قم   http://www.qom.ac.ir

وب سایت دانشگاه کاشان   http://www.kashanu.ac.ir

وب سایت دانشگاه كردستان   http://www.uok.ac.ir

وب سایت دانشگاه كیش   http://www.kishuniv.com

وب سایت دانشگاه گیلان     http://www.gu.ac.ir               http://www.guilan.ac.ir

وب سایت دانشگاه لرستان   http://www.lu.ac.ir

وب سایت دانشگاه مازندران    http://www.umz.ac.ir             http://www.umcc.ac.ir

وب سایت دانشگاه مفید     http://www.mofidu.ac.ir

وب سایت دانشگاه ولی عصر رفسنجان   http://www.vru.ac.ir

وب سایت دانشگاه هرمزگان   http://www.hormozgan.ac.ir

وب سایت دانشگاه هنر     http://www.art.ac.ir

وب سایت دانشگاه یاسوج   http://www.yu.ac.ir

وب سایت دانشگاه یزد   http://www.yazduni.ac.ir


وب سایت دانشكده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی   http://www.sphtums.com

وب سایت دانشکده تربیت دبیر فنی دختران تهران (دکتر شریعتی)    http://www.shariaty.net

وب سایت دانشكده تكنولوژی هواپیمایی كشور   http://www.catc.ac.ir

وب سایت دانشكده روابط بین الملل وزارت خارجه   http://www.sir.ac.ir

وب سایت دانشكده صنعت آب و برق شهید عباسپور       http://www.pwit.ac.ir

وب سایت دانشكده علمی كاربردی پست و مخابرات    http://www.ictfaculty.ir 

وب سایت دانشكده علوم پزشكی فسا   http://www.fums.ac.ir

وب سایت دانشكده مهندسی مكانیك صنعتی شریف   http://www.sina.sharif.ac.ir

وب سایت دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی   http://www.atu-economics.ac.ir


وب سایت پژوهشكده آمار   http://www.src.ac.ir

وب سایت پژوهشكده تعلیم و تربیت    http://www.iernet.org

وب سایت پژوهشكده كودكان استثنایی   http://www.riec.ac.ir

وب سایت پژوهشكده صنعت نفت   http://www.ripi.ac.ir           http://www.ripi.ir


وب سایت آكادمی علوم پزشكی ایران   http://www.ams.ac.ir

وب سایت آموزشكده حفاظت محیط زیست   http://www.coe.ac.ir

وب سایت انستیتو بیوفیزیك و بیوشیمی   http://www.ibb.ut.ac.ir

وب سایت مركز آموزش مدیریت دولتی   http://www.smtc.ac.ir

وب سایت مركز تحصیلات تكمیلی در علوم پایه زنجان   http://www.iasbs.ac.ir

وب سایت مدرسه عالی شهید مطهری   http://www.motahari.net

وب سایت مؤسسه آموزش عالی آزاد مدیریت و فناوری امیركبیر   http://www.acmt.ac.ir

وب سایت مؤسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی   http://www.jduniversity.org

وب سایت مؤسسه آموزش عالی سجاد مشهد   http://www.sadjad.ac.ir

وب سایت مؤسسه آموزش عالی شهید اشرفی اصفهانی    http://www.ashrafi.ac.ir

وب سایت مؤسسه آموزش عالی شیخ بهایی   http://www.shbu.ac.ir

وب سایت مؤسسه نبی اكرم (ص) قم   http://www.ucna.ac.ir

 

All Rights Reserved Copyright 2001-2009 FARID ESMAEILI
طراحي، اجرا و پشتيباني
فريد اسماعيلي